หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา ห้องปฏิบัติการ ผลงานและกิจกรรม ติดต่อเรา แผนที่ตั้งบริษัท แผนผังเวปไซต์

Bookmark and Share
 
 
.
 
.
.
.
.
 
 
 

จากจุดเริ่มต้น อดีตถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 30 ปี บริษัทเป็นผู้ผลิตวัสดุสารปรับปรุงดินและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทางด้านพืช สัตว์บก สัตว์น้ำ จนเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั่วประเทศ
และด้วยเป็นบริษัทคนไทย ใช้วัตถุดิบในประเทศ พัฒนาแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืช รวมถึงฟื้นฟูดิน คือ Filler เติมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆเพื่อตอบสนองลูกค้า รวมทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีแบบเชิงผสม ตลอดจนพัฒนาเติบโต จึงมีบริษัทในเครือ คือ

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมปูนมาร์ลและปูนขาว ซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2524
 • บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท เค..บี.เค. เกษตรภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท ซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมปูนมาร์ลและปูนขาว

เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อการเกษตรรายใหม่ของประเทศ โดยเฉพาะ แร่มาร์ล ซึ่งเราอยู่ในแหล่งกำเนิดแร่ จึงมีมากเพียงพอต่อการพัฒนา ไปสู่การปรับปรุงดินและน้ำ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการผลิตแร่ ดังนี้

 • เพอร์ไลต์
 • โดโลไมท์
 • แคลเซี่ยม
 • ยิปซั่ม
 • ฟอสเฟต
 • ซีโอไลท์
 • ปูนขาว
 • ฮิวมัส
 • เค็กสลัด จากโรงงานอุตสาหกรรม(เพื่อนเป็นปุ๋ยหมัก
 1. วิสัยทัศน์(VISION)
  มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ความเป็นหนึ่งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรมวิชากาเกษตร
  คุณภาพ คุณธรรม
 2. พันธกิจองค์กร(MISSION)
  ะมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ที่สามารถใช้อย่างเจาะจงในแต่ละพื้นที่ของประเทศให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย
 3. เป้าหมาย(GOAL)
  มีเป้าหมาย คือ “การเป็นผู้นำทางการตลาดในการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยฟื้นฟูดินให้สมบูรณ์และยั่งยืน
 4. วัตถุประสงค์(OBJECTIVES)
  มีจุดมุ่งสู่หมายในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ โดยจะเป็นผู้นำและสนับสนุนคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ ต้องการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และสามรถใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ในประเทศ และต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย
 5. กลยุทธ์(STRATEGIES)
  สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพได้เนื่องจาก หจก.เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว และบริษัทในเครือ kasemgroup มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต คือ

  1.มีเหมืองสัมปทานบัตร ปูนมาร์ล
  2.มีใบอนุญาตแต่งแร่ โรงโม่ และวัตถุดิบ เช่น ฟอสเฟตหิน เพอร์ไลต์ แคลเซี่ยม และโดโลไมท์
  3.มีโรงงานผลิตปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน โดยมีใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร
  4.มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร
  5.มีทีมงานด้านวิชาการที่มีความชำนาญด้านการเกษตร สามารถให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการเกษตรทั่วไป
  6.มีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร

   
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว
105/4 หมู่ 3 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. 036-266520, 036-266564, 036-268901, 036-268902 แฟ็กซ์ : 036-267377